תנאים ואחריות
title decoration

כללי
תנאים כלליים ומידע מהותי להזמנות באתר האינטרנט https://www.ayalacruise.com/

לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003
פרטי החברה
איילה נסיעות ותיירות בע"מ
הצבי 13 ירושלים
(להלן – "איילה נסיעות ותיירות בע"מ")
אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך, והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין איילה נסיעות ותיירות לנוסע.
1. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.

2. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

3. אזהרה: השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים - אלא רק לבני 18 ומעלה!
היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי ו"איילה נסיעות ותיירות בע"מ" ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה (אשר יקראו להלן "החברה") שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך.

4. החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר וענין וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם איכותם והתאמתם להזמנה. בענין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.

5. החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

6. באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים.

7. אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים.

8. על הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.

9. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדוייק ואולם אין היא אחראית לעמידת הספקים השונים בהתחיבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות .

10. בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו לרבות כל התניות הפטור ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.

11. מוצהר בזאת כי החברה הסכימה לקבל הזמנות באמצעות האתר ורק על סמך ההסכמות לכל האמור לעיל ולהלן וכי אם יפעלו הנוסעים בניגוד לכך ותוגש תביעה או תלונה כנגד החברה יהפוך כל סכום תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, בצירוף 20%, בצירוף מ.ע.מ. בגין הוצאות משפטיות, לסכום נזק ללא צורך בהוכחה כלשהי אותו תוכל החברה להפרע מהתובע/ים על דרך הקיזוז ללא כל צורך בסעד משפטי כלשהו וכל זאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד משפטי אחר על פי כל דין.

12. מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה כי ידוע לכל שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה בבעלותה המלאה היחידה הבלעדית והמוחלטת של איילה נסיעות ותיירות בע"מ, וכי לאיש, פרט לה, אין כל זכות קניינית בו !

13. ההזמנה נמצאת בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם. האישור הסופי ימסר לכם טלפונית או בדוא"ל.

14. אי הופעה
אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר כאמור - יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא כל יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות ולא חשובה מה סיבת אי ההופעה או האיחור לטיסה.

15. שינויים
מרגע ההזמנה - אין אפשרות לשינויים, אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה. ובכפוף להסכמת הספק ולעיתים בחיוב כספי נוסף.
למען הסר ספק, במקרה של שינוי בהזמנה שאושר על ידי הספק, ייגבו דמי שינוי הן על ידי הספק בסכום שייקבע על ידי הספק ובנוסף, דמי שינוי בסך 50 $ לאדם.
אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים.

16. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עיסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער העברות והמחאות ביום התשלום בפועל.
המחירים הנקובים בש"ח ישולמו בהתאם למחיר השקלי הנקוב .

17. דרכון ואשרות
באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. מודגש, כי מידע זה נכון לבעלי דרכון ישראלי תקף בלבד. בעלי דרכון זר או תעודות מעבר מתבקשים לפנות אל איילה נסיעות ותיירות קודם ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל., או באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא ב-
http://www.embassy.co.il/mapin.html
חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. תשומת לבך מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. עליך לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לך. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתך למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.
כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש לאיילה נסיעות ותיירות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
על הנוסע לוודא אם יש צורך באשרת כניסה לביקור בארצות הכלולות במסלול האנייה ולהצטייד בויזה מתאימה שתוקפה לפחות 6 חודשים מיום החתמת הדרכון בחזרה ממדינת היעד לארץ.

18. חילוקי דעות
על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לברור התלונה, כל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד איילה נסיעות ותיירות ו/או ספקי השירותים צריכה להיות מובאת בפני איילה נסיעות ותיירות, תוך זמן סביר לאחר חזרת הנוסע ארצה, בו תוכל איילה נסיעות ותיירות לברר את טענות הנוסע מול ספקי השירותים.
אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה.
החברה איננה אחראית לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל.
כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה.
מוסכם על כל הצדדים כי פרט לבתי המשפט המוסמכים בכך בירושלים - לא יהיה לאף בית משפט אחר סמכות שיפוטית כלשהי למעט ערכאת הערעור.

 

19. הפלגות נופש
לידיעתך, ספקי השירותים השונים וצוות האוניה דורש מן המזמין להתייצב בדלפק הקבלה של ההפלגה לפחות שלוש שעות לפני שעת היציאה המופיעה בשובר ההפלגה, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה.
לתשומת לבך, זמני בידוק הביטחון והקבלה להפלגה משתנים מעת לעת ואינם בשליטת איילה נסיעות ותיירות.
על המזמין להופיע לדלפק הבידוק עם דרכון ישראלי בתוקף ל-6 חודשים לפחות מאותו היום. במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג איילה נסיעות ותיירות להעביר את הבקשה לספקי השירותים השונים, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים.
כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק איילה נסיעות ותיירות מול ספקי השירותים השונים האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
סיורי הבחירה ביבשה המוצעים למפליגים אינם כלולים או קשורים בהפלגה, ומסופקים על ידי נותני שירותי תיירות מקומיים שאינם קשורים לאיילה נסיעות ותיירות, והם אינם חלק מעסקת הזמנה זו.

חובה על מזמינה להביא לידיעת איילה נסיעות ותיירות כי היא הרה, קודם ההזמנה. בכל מקרה, לפי דרישת ספקי השירותים השונים וצוות האוניה נשים בהריון עד שבוע 22 חייבות להתייצב להפלגה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בהפלגה. הגעה לאוניה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוניה להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בהפלגה. נשים מעבר לוותק הריון של 22 שבועות, לרבות אלו שתגענה לוותק הריון זה במי מזמני ההפלגה המתוכננים, אינן רשאיות להשתתף בה.

הזמנה לחדר באניה היא לחדר מהדירוג המצוין בשובר ההפלגה.
חלק מן השירותים המוצעים באוניה כלולים בתשלום נוסף. על המזמין לוודא אם השירות כלול בתשלום קודם לצריכתו.
איילה נסיעות ותיירות, כסוכנות הנסיעות של המזמין, תברר עבורו לפי בקשה מפורשת שלו מחיר או זמינות שירות נוסף כלשהו ניתן לרכוש בהפלגה באותה עת, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת ספקי השירותים ובהתאם לעונות השנה, אולם לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מספקי השירותים למזמין התואם למידע שנמסר לה.
צריכת שירותים נוספים בהפלגה היא התקשרות בין המזמין ישירות עם ספק השירותים, ואינה חלק מעסקת הזמנה זו.
חובה לבצע צ'ק אין באתר של חברת השייט או באפליקציה.
שינוי מסלול - יש לקחת בחשבון כי נמלי העגינה ו/או טיולי החוף עלולים להשתנות לאור הנחיות הרשויות, מה שעלול לגרום לשינויים במסלול. יש לוודא כיסוי לאירועים מסוג זה בפוליסת הביטוח שכן לאיילה אין שליטה ו/או יכולת השפעה על שינויים כאלה.
טיולי חוף - טיולי החוף מופעלים על ידי מפעילי תיירות עצמאיים. היכולת לאפשר ו/או לספק טיולים בחוף תלויה בחוקים ובתקנות המקומיים במועד הרלוונטי ועלולים להשתנות מעת לעת.

20. קבלת מסמכי נסיעה
על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו וכי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
לפרטים נוספים לפני היציאה - עליך לפנות לאיילה נסיעות ותיירות המטפלת, עפ"י מספר הטלפון המצוין בטופס.

21. בקשה לביטול הזמנה
חובה להעביר בכתב. ניתן להעביר את הבקשה לדוא"ל info@ayalacruise.com  יש לוודא קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
איילה נסיעות ותיירות מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק יעתר לבקשה. איילה נסיעות ותיירות לא תהיה אחראית לפעולות שביצע המזמין בניגוד להנחיותיה או להנחיות הסוכן המקומי בחו"ל. ביטול שיעשה לאחר 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או ביטול ההזמנה החל בתוך 7 ימי ההזמנה ממועד קבלת השרות, יחולו על הזמנתו דמי ביטול מלאים (100%) מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק.

בכפוף לאמור לעיל, יחולו על ביטול הזמנה דמי טיפול ודמי ביטול.
מלבד דמי הטיפול בסך 50 דולר ארה"ב לכל מזמין בהזמנות למוצרי חו"ל שנגבים על ידי איילה נסיעות, יתרת דמי הביטול כאמור נקבעים על ידי הספקים ולעיתים נכונים הם לפנים משורת הדין להפחיתם. איילה נסיעות מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק יעתר לבקשה.
דמי הטיפול יגבו בכל מקרה.
דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק - ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סעיף 14ג(ו):
הנוסע רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן. במקרה של ביטול שיעשה בכתב בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה מעל 7 ימי עבודה שאינם ימי מנוחה לפני המועד שבו אמור השרות להינתן, בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בתשלום דמי ביטול בגובה 5% מסך ההזמנה או 100 ש"ח לאדם לפי הנמוך מביניהם.
יש לשים לב כי לא כל הזמנה טלפונית/אינטרנטית מהווה עסקת מכר מרחוק וכי בכל מקרה הוראות אלו לא חלות על שירותים שמתחילים ומסתיימים בחו"ל.

22.החזרי כספים
בכל מקרה בו ביטול העיסקה, נעשה ביוזמת הלקוח, יוחזר סכום בשקלים על פי שער הדולר ביום ההחזר או שערו ביום התשלום, על פי הנמוך מבין השניים.
אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל או בארץ אלא אם פעל הלקוח בהתאם להנחיות הספק המופיעות על גבי השובר.
בכל מקרה, החזרים יינתנו, אם בכלל, על ידי נותני השירותים. ביצוע ההחזר יושהה עד לקבלת החזר מהספקים למשרדנו.
בכל פעולה של ביטול עיסקה ישלם הלקוח סך של 1.8% מערך העיסקה או מינימום 10 $ לכל פעולה , עלות סליקה, מההחזר יופחתו דמי טיפול ודמי ביטול.

23. חברת איילה – נסיעות ותיירות בע"מ מפנה את תשומת לב נוסעיה לאזהרות מסע בפרסומי משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחון לאומי .( www.mfa.gov.il) ולהמלצות למטייל של השרות הקונסולרי באתר משרד החוץ ( www.nsc.gov.il)
- באחריות הנוסע לבדוק את כל הקשור לדרישות הכניסה ויציאה מישראל באתר של משרד הבריאות או בקישור הבא : הנחיות לנכנסים וליוצאים ממדינת ישראל

בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה עליך לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת איילה נסיעות ותיירות, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שבידייך. לצד האמור לעיל, אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.
אין באמור בהסכם זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

אנו מודים לך שבחרת לנסוע עמנו
בברכת נסיעה טובה ובטוחה
לשרותך תמיד
צוות איילה קרוז מקבוצת איילה